Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s (publ) årsstämma 2017 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Valberedningen som utsågs kom att bestå av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl (ordförande)
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tomas Flodén, appointed by AMF and AMF Fonder

Vid årsstämman 2018 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen. Den nya valberedningen kommer att presenteras så snart den har utsetts.