Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Intrum offentliggör ett erbjudande om tilläggsemission avseende seniora obligationer om 200 miljoner euro med löptid till 2025

Intrum har idag offentliggjort ett erbjudande om tilläggsemission (“Erbjudandet”) avseende seniora obligationer med fast ränta och löptid till 2025 till ett sammanlagt nominellt värde om 200 miljoner euro (”Obligationerna”), genom en tilläggsemission till de seniora obligationer som utgavs 5 augusti 2020.

Medlen kommer att användas för att finansiera utestående belopp inom ramen för Intrums befintliga kreditfacilitet (RCF).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
+46 70 744 69 82

+46 8 546 102 02
emil.folkesson@intrum.com

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com


Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020.09.16 kl 08.15.
 

Viktig information

Erbjudandet görs genom ett så kallat ”offering memorandum”. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och ska inte anses utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna har inte registrerats, och kommer inte registreras, i enlighet med U.S. Securities Act of 1993, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”) eller de värdepapperslagar som gäller i någon delstat eller annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från registrering eller i samband med en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. I USA  erbjuds och säljs Obligationerna därmed endast till kvalificerade institutionella köpare (En. qualified institutional buyers) i enlighet med bestämmelse 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 (”FMSA”), och därmed marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta pressmeddelande adresseras och riktas endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar (och därigenom utgör så kallade ”investment professionals”, kvalificerade investerare, i enlighet med Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, såsom ändrad (”Financial Promotion Order”)), (iii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) i Financial Promotion Order, eller (iv) i den utsträckning det inte påverkar den lagliga distributionen av pressmeddelandet i enlighet med ovan, är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad ”investment activity” (i enlighet med avsnitt 21 av FSMA) i samband med emissionen eller försäljningen av Obligationerna, utöver vad som sägs i punkt (i) – (iii) ovan lagligen kommuniceras (alla sådana personer tillsammans hädanefter ”relevanta personer”). Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för relevanta personer och ingen annan än sådan relevant person får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte, och ska inte under några omständigheter anses utgöra, ett erbjudande till allmänheten och inte heller en inbjudan till allmänheten i samband med erbjudande i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse) såsom implementerats av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) medlemsstater  eller Storbritannien (”Prospektförordningen”). Erbjudandet och försäljningen av Obligationerna kommer ske i enlighet med ett undantag under Prospektförordningen, såsom implementerats av EES medlemsstater eller Storbritannien, från kravet på att upprätta ett prospekt för erbjudande av värdepapper.

Målmarknaden (MiFID II produktstyrning) omfattar endast kvalificerade motparter och professionella kunder (samtliga distributionskanaler). Inget så kallat ”PRIIPs key information document” (KID) har upprättats då dem inte är tillgängliga för s.k. retail-investerare inom EES eller Storbritannien.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade ”forward looking statements”, framåtriktade uttalanden, i enlighet med avsnitt 27A i Securities Act och avsnitt 21E i Securities Exchange Act of 1934, i dess ändrade lydelse. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användandet av framåtriktade terminologi såsom ”tror”, ”uppskattar”, ”räknar med”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan”, ”ska” eller ”borde” eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra variationer eller motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat Erbjudandet.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer samt att Intrum och dess dotterbolags resultat av dess verksamhet, finansiella ställning och likviditet, samt att dess utveckling inom den marknad de är verksamma i kan skilja sig väsentligt från det som anges eller föreslås i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Även om Intrums eller dess dotterbolags resultat från verksamheten, finansiella ställning och likviditet samt utveckling inom den marknad de är verksamma stämmer överens med vad som uttryckts i de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, utgör inte detta en garanti för framtida resultat från verksamheten, finansiella ställningen, likviditeten eller utvecklingen. Givet dessa risker och osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat.