Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performanceTo learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy [link].

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

 

Starostlivosť o pohľadávky je pre podnikateľov zväčša príťažou, ktorá ich oberá o čas a energiu venovať sa hlavnému predmetu svojej činnosti. Na trhu však existujú špecializované spoločnosti, ktoré sa zameriavajú práve na komplexné spravovanie pohľadávok vrátane ich súdneho a mimosúdneho vymáhania a zabezpečovanie ich efektívneho uspokojovania. Európskym lídrom v tejto oblasti je švédska spoločnosť Intrum Justitia, ktorá má svoje zastúpenie aj v Slovenskej republike.

 

Intrum Justitia Slovakia s.r.o. sa zaraďuje medzi tri najúspešnejšie spoločnosti v oblasti poskytovania služieb správy pohľadávok na Slovensku, pričom jej výsledky za posledné tri roky dávajú reálny predpoklad na získanie pozície jednotky na domácom trhu. Svojim klientom ponúka všetky výhody vyplývajúce z jej príslušnosti do dlhodobo etablovanej medzinárodnej siete Intrum Justitia, kombinovanej s odbornosťou a výbornými znalosťami lokálneho trhu a podmienok na ňom. Prvoradým cieľom spoločnosti je poskytovanie kvalifikovaných služieb v oblasti spravovania pohľadávok na celom území Slovenska, ktorých výsledkom je dosiahnutie účinného vymoženia pohľadávok, zvýšenie profitu klienta a zlepšenie jeho cash flow. Začlenenie do medzinárodnej siete umožňuje efektívne spravovanie pohľadávok aj voči zahraničným dlžníkom.

 

Spomedzi množstva výhod, ktoré ponúka spoločnosť Intrum Justitia Slovakia s.r.o., je potrebné zdôrazniť predovšetkým maximálnu flexibilitu a individuálny prístup ku klientom vrátane tvorby špecifických riešení a postupov. Vďaka výbornému softvérovému i technickému vybaveniu a kvalifikovanému personálu sa spoločnosť dokáže rýchlo prispôsobiť požiadavkám klienta (napr. v oblasti komunikácie, výmeny a formátu dát), legislatívnym zmenám, ako aj situácii na trhu. Základným štandardom v celej medzinárodnej sieti Intrum Justitia pritom je pravidelné vzdelávanie zamestnancov a neustále zdokonaľovanie vymáhacieho procesu, čo sa pozitívne prejavuje na dosahovaných výsledkoch.

 

Vzhľadom na technologické možnosti, najmä prepracované elektronické spracovanie vstupných údajov a automatické spracovanie dát, podporené množstvom skúseností, je spoločnosť Intrum Justitia Slovakia s.r.o., schopná zvládnuť aj veľmi rozsiahle súbory pohľadávok a veľké množstvo dlžníkov. Spoločnosť disponuje celoslovenskou sieťou osobných návštevníkov, ako aj bezplatnou telefonickou linkou 0800 104 700, na ktorej operátori s on-line prístupom k databázam poskytujú dlžníkom všetky potrebné informácie pre zaplatenie ich pohľadávok (v dvojjazyčných regiónoch popri slovenskom jazyku aj v maďarčine).

 

Ďalšou výhodou spravovania pohľadávok prostredníctvom spoločnosti Intrum Justitia je koncentrácia informácií o dlžníkoch. Pri riešení jednotlivých prípadov sa totiž dôsledne evidujú údaje o jednotlivých neplatičoch, pričom takto vytvorená databáza poskytuje podklady na posúdenie bonity dlžníka a voľbu vhodného spôsobu vymáhania pohľadávok. Klient tak o svojich neplatičoch získava aj také informácie, ktoré zväčša vo svojich registroch nemá.

 

Spoločnosť Intrum Justitia Slovakia s.r.o. ako člen silnej finančnej skupiny nepožaduje od svojich klientov žiadne preddavky, preddavkové paušálne platby alebo manipulačné poplatky. Nárok na zaplatenie odmeny jej vznikne len vo forme provízie zo skutočne zaplatenej pohľadávky.

 

V rámci poskytovaných služieb sa vykonávajú rozličné administratívne úkony ako napr. spisovanie výziev dlžníkom a ich telefonické oslovovanie, zisťovanie a overovanie adries a telefónnych čísel dlžníkov (vrátane výdavkov spojených s využívaním centrálnych databáz), osobné návštevy dlžníkov, prípadne iné činnosti podľa špecifických dohôd s klientom. Za poskytnutie všetkých takýchto služieb pritom patrí spoločnosti Intrum Justitia výlučne len dohodnutá provízia z reálne vymoženej pohľadávky. Ak však k uspokojeniu vymáhaného dlhu nedôjde, celé riziko márneho vynaloženia nákladov znáša Intrum Justitia, a to bez nároku na kompenzáciu voči klientovi. v určitých prípadoch však na základe predchádzajúcej dohody s klientom sa za niektoré úkony platia fixné poplatky.

 

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že celá činnosť spoločnosti Intrum Justitia sa dôsledne riadi zásadou Fair Pay a odhodlaným profesionálnym vystupovaním na úkor zbytočnej konfrontácie. Cieľom spoločnosti je vystupovanie zaručujúce účinné inkaso pohľadávok, avšak s dôrazom na zachovanie existujúcich vzťahov medzi klientom a jeho dlžníkmi, čo vytvára podmienky na ich ďalšiu nerušenú obchodnú spoluprácu.