Hüppa pealehele

Meie aitame edendada Teie ettevõtet

Ühiskonna toimimise paremaks muutmisel on mitu tegurit, millest tõenäoliselt olulisim on raha. Meie hoiame äritegevuse käimas ja rahavood liikumas – just see on meie ülesanne. Pakume mitmesuguseid krediidihaldusteenuseid, et teie saaksite samal ajal keskenduda oma põhitegevusele.

Mida rohkem ettevõtjaid saab sujuvalt tegutseda, seda paremini toimib ühiskond. Tähtis on tagada, et raha jõuaks sinna, kus see olema peab – olgu siis väikeettevõtjateni, kes saavad tänu rahavoole vee peal püsida, või suurte kontsernideni, kus on palju töötajaid ja keerulised finantsstruktuurid. Või hoopis Oliverini, kes hakkas interneti vahendusel jalgrattaid laenutama. Igaüks peab tasu saama, et tal oleks võimalik edasi areneda.

Kuidas me saame edendada teie ettevõtet?

Keskmine töötuse tase Euroopas on üle 9%, mõnes riigis märksa kõrgemgi, ning sellega seotud sotsiaalsed ja majanduslikud kulud on hiiglaslikud. Aga mis oleks, kui kõik Euroopa ettevõtjad, riigiasutused ja tarbijad maksaksid oma arved täielikult ära? Meie hinnangul hoiaks see alles vähemalt 500 000 töökohta.

Paljud ettevõtted, mis aitavad tulevikus meie majandust edendada, pole tõenäoliselt veel tegevust alustanudki. Et uued ideed võiksid näha päevavalgust, on vajalik finantsstabiilsus ja ligipääs kapitalile. Senisest parem krediidihaldus ja finantsjuhtimine võimaldavad ettevõtetel teha uuendusi, investeerida, vabastada kapitali ning võtta tööle uusi inimesi.

Võlgade korstnasse kirjutamine on vaid üks osa probleemist. Ettevõtjad ja ühiskond tervikuna kulutavad hiiglaslikke vahendeid hilinenud maksete sissenõudmisele. Meie hinnangul kulutavad Euroopa ettevõtjad hilinenud maksete ja ebatõenäoliselt laekuvate nõuete sissenõudmisele aastas 25 miljardit eurot, mille võiks kasutada hoopis äritegevuse arendamisele ja majanduskasvu suurendamisele.

Euroopa Liidu alustala on kapitali, tööjõu, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Olgugi et piiriüleste tehingute raamistik on juba kehtestatud, takistavad äririskid siiski majanduse arengut. Juba aastaid on majanduskasvu pidurdanud maksete hilinemine. Seetõttu tunneme heameelt hilinenud maksete direktiivi üle, mille Euroopa Parlament 2010. aasta oktoobris vastu võttis. Neid uusi õigusnorme tuleb kiiresti rakendada, et ettevõtjatevaheline piiriülene kaubandus saaks hästi edeneda.
Toetame kogu Euroopa ettevõtjaid, kasutades ära oma ulatuslikke teadmisi eri piirkondade kohta ja enam kui 180 riiki katvat üleilmset võrgustikku. Tänu oma teadmistele ja kogemustele riiklike ja kohalike maksetavade kohta suudame tagada äritegevuse sujuva toimimise ka riikide vahel.

Põhja- ja lõunapiirkondade lõimimist ning nendevahelist kaubandust takistavad oluliselt erisused õigusaktides. Põhjamaades on ranged seadused kehtinud enam kui 20 aastat. Erinevused Rootsi, Norra ja Soome maksemudelites võrreldes ülejäänud Euroopaga on silmanähtavad. Kaubanduse toetamiseks tuleb hilinenud makseid puudutavad õigusaktid tingimata ühtlustada.

Rahavoogude sujuv liikumine ja likviidsus võivad sageli otsustada idufirma või väikeettevõtja ellujäämise. Seda ohtu aitab vähendada ohtude varajane märkamine ja parem finantsjuhtimine. Igal aastal aitame tuhandetel klientidel nende äritegevust krediidihalduse parandamise abil edendada.

Ehkki võlg on turumajanduse oluline ja loomulik koostisosa, on sellel sõnal negatiivne varjund nii inimeste kui ka ettevõtjate puhul. Meil on ligi 90 aasta jooksul 22 turul tegutsedes kogunenud piisavalt teadmisi ja kogemusi, et olla kursis sellega, millised kultuuri- ja äritavad ning õigusnormid mingil turul kehtivad. See annab meile ainulaadse võimaluse aidata oma kliente ja omakorda nende kliente, kus tahes nad Euroopas ka ei oleks.

E-kaubandus kasvab Euroopas 10% aastas. Koos sellega kasvab ka nõudlus turvaliste ja paindlike makselahenduste järele. Oleme sidunud oma laenuhaldusalased kogemused uusima turvaliste maksete tehnoloogiaga. See võimaldab meil vähendada ohte ja toetada e-kaubandust nii riigisisesel kui ka üleeuroopalisel tasandil.

Euroopa noored kasvavad üles järjest keerulisemas finantsvõimalusi ja ‑ohte täis maailmas. Soovime olla finantsvastutuse teemal nende suurim õpetaja, et aidata neil teha paremaid otsuseid ja muuta seeläbi majanduskeskkond usaldusväärsemaks.

Meie kogemused on näidanud, et krediidihaldusteenused võivad ettevõtte müüginäitajaid parandada 30% protsenti või rohkemgi. Krediidihaldus võimaldab ettevõtjatel õppida, kuidas algusest peale õigeid kliente valida. See ei vähenda mitte üksnes krediidikahjumit, vaid suurendab ka ettevõtete edu.

Ühiskonnad ja kogukonnad, kus me elame, põhinevad kõik samal alusel: usaldusväärsel majandusel. Krediidihaldus aitab kõigil kasumisse jääda. Me tahame Euroopale hoogu anda. Selleks muudame ärikeskkonna senisest paremaks kõigi, nii teie kui ka meie endi jaoks.