Siirry päävalikkoon

Huomaathan, että käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Sekretesspolicy: Kund

I den här sekretesspolicyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med t.ex. indrivning och skuldköpstjänst.

Varför har vi tillgång till och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Enligt villkoren i ditt ursprungliga avtal kan dina personuppgifter överlämnas till en tredje part för skuldindrivning om återbetalningar inte sker enligt avtal. Dina personuppgifter kan överlämnas också i fall vi har köpt din skuld. Intrum erbjuder även andra kredithanteringstjänster liksom faktura-, reskontra-, kreditupplysnings- och finansieringstjänster. För att kunna utföra dessa tjänster kan vi ha fått tillgång till och kommer att behandla dina personuppgifter.

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har lagliga skäl att göra det. Behandling kan vara nödvändig för ändamål som rör din ursprungliga avtalspart eller våra berättigade intressen, för fullgörande av ett avtal i vilket du är part eller fullgörande av vår rättsliga förpliktelse. För ovannämnda grunder är nödvändig behandling av dina personuppgifter tillåten, även om du inte samtycker till behandlingen, vilket inte heller är nödvändigt. Om det ligger i vårt legitima intresse kan vi också genomföra spårningsaktiviteter, sätta betyg för att välja ändamålsenlig skuldindrivningssed, berika uppgifterna från olika källor, t.ex. kreditvärderingsinstitut, historiska fall som vi har om dig och offentliga register, verifiera att de personuppgifter vi har är riktiga och dela dina uppgifter med godkända tredje parter såsom andra indrivningstjänster, kreditvärderingsinstitut samt myndigheter. Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi ber inte heller om ditt tillstånd i förhållande till vår skuldköpstjänst. När skulden har köpts blir vi din nya avtalspart. När vi senare driver in skulden behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalet du är part samt för ändamål av vårt berättigade intresse. 

Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och varför?

Vi har nödvändig information för att utföra våra tjänster. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att värdera din förmåga att betala, analysera och hantera risker, göra betalningsplaner och övervaka skulder har vi också finansiell information som information om kredithistorik, information om din skuld, inkomst, tillgångar, krediter, lån, betalningshistorik och kreditbetyg.

För att förstå din specifika situation bättre och för att fatta ett välinformerat beslut om hu vi ska hantera ditt fall behåller vi också dina eventuella skäl för att inte betala – beroende på den information du lämnar till oss, t.ex. individuella eller familjerelaterade omständigheter, arbetsrelaterade problem osv.
De personuppgifter vi har behövs också för att vi ska kunna försvara rättsliga anspråk eller erhålla annan utsökningsgrund. Vi använder också dina personuppgifter för att säkerställa god skuldindrivningssed, t.ex. genom betygssättning bland annat baserat på historisk information och prestation och inspelning av telefonsamtal för att utbilda vår kundtjänstpersonal och dokumentera dina rättigheter. Om vi inte har juridiska skyldigheter att behålla uppgifterna raderar vi inspelningar som innehåller personuppgifter efter sex månader.

Vi har en lagstadgad skyldighet att överlämna dina personuppgifter när vi blir granskade av myndigheterna och att sträva efter att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Som en del av vårt företagsansvar tillhandahåller vi också anonym statistik, värderingskort och analyser där dina personuppgifter som bas.

Den information vi har om dig kan anonymiseras och användas för att utveckla vår verksamhet. När det är nödvändigt för att säkra dina personuppgifter och säkerställa en lämplig testutveckling av och ändringar i våra IT-system kan dina personuppgifter dock användas i befintligt skick.
Om inte annat avtalas med dig eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera så kallade känsliga personuppgifter (se nedan).

Behandlar ni några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier personlig information (så kallade ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).

Det kan dock gynna dig att meddela oss om hälsotillstånd, funktionsnedsättningar och/eller personlig information som avser ditt privatliv som kan påverka din förmåga att betala av din skuld. Genom att meddela sådana känsliga uppgifter, anser vi att du accepterar att vi använder dessa uppgifter i vår verksamhet för att försäkra dina egna intressen. Det gör att vi kan vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov eller krav, t.ex. tillåta tillräckliga pauser i ditt avbetalningsarrangemang, ge andrum för att söka fria och oberoende skuldrådgivning eller justera ditt betalningsarrangemang.

Denna information kommer att användas av oss för att ge dig hjälp och behållas så länge som behövs för detta syfte, eller tills du meddelar oss att du inte längre samtycker till behandlingen eller tills den behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Måste jag ge er mina personuppgifter?

Du måste inte ge oss några personuppgifter. De flesta (kanske alla) personuppgifter som vi behandlar om dig kommer faktiskt från en annan källa än dig. Vi får uppgifter från din ursprungliga avtalspart och komplementerar uppgifter med den information vi mottar från kreditkontrollinstitut, offentliga registrar och myndigheter samt kredithistorik.

Du har dock rätt att välja att ge oss ytterligare personuppgifter. Sådan information kan till och med hjälpa oss att hantera ditt ärende, och det är vanligen gynnsamt för dig. Du kan till exempel ha ett giltigt skäl till varför du inte har betalat din skuld som du kanske inte vill berätta för oss, eller om vi enas om att göra upp en avbetalningsplan för att hjälpa dig att betala din skuld vill du kanske lämna vissa uppgifter för att göra avbetalningsplanen rimlig och lämplig för just din situation.

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, lagfartstjänster, callcentertjänster, fältindrivare, juridiska representanter osv. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med vår klient (din avtalspart), kreditkontrollinstitut och offentliga myndigheter.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell skuldindrivning kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller som kan komma åt dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet enligt beslut av Europeiska kommissionen garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan också använda Privacy Shield -programmet, som är ett program där amerikanska företag kan förplikta sig att hålla en högre skyddsnivå för personuppgifter än den som krävs enligt amerikansk lag. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge som krävs för det lagliga syfte som de erhålls för, så länge vi har ett legitimt intresse att behålla dem, t.ex. för att säkerställa god skuldindrivningssed eller efterfölja bokföringslag och under den lagstadgade spärrperioden för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi har också en juridisk skyldighet att behålla dina personuppgifter under en viss tid för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter. I statistiskt syfte kommer vi att ha strikt anonymiserade uppgifter.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior, dock bara om och när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. När säkerhetskopian ska raderas enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att radera dina personuppgifter fullständigt.

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Ja, eftersom det är nödvändigt för utförandet av avtalet med dig och för att säkerställa efterlevnaden av god skuldindrivningssed. Det är också nödvändigt för att optimera vår verksamhet och hantera ditt ärende på ett effektivt och skyndsamt sätt.

Betyget visar hur vi ska hantera ditt ärende. Ett betyg genereras alltid automatiskt, och det avgör exempelvis om det är sannolikt att du kommer att betala skulden eller att vi bör vidarebefordra ditt ärende till rättslig indrivning eller utsökning. Vi anser inte att de automatiska besluten ger juridiska effekter eller påverkar dig väsentligt på liknande sätt eftersom de inte berör dina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet.

Du kommer generellt inte att få någon information om det individuella betyg som ditt ärende har fått, men om du anser att vi har hanterat ditt ärende felaktigt på grund av betyget har du rätt att be oss att generera ett nytt betyg genom en manuell åtgärd.

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du ska känna dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter kan du ha rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till åtkomst
Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om följande:

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka kategorier personuppgifter vi behandlar
  • Vem vi delar dina personuppgifter med
  • Hur länge vi behåller dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
  • Vad du har för rättigheter
  • Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
  • Om behandlingen omfattar automatiska beslut (så kallad profilering)
  • Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna sekretesspolicy.

Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.

Rätt till korrigering
Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.

Rätt att glömmas bort
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, till exempel om vi behandlar dina personuppgifter längre än nödvändigt eller utan anledning har du rätt att begära att vi raderar denna information.

Rätt till begränsning
Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och tills vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner har du rätt till begränsad behandling. Då har vi rätt endast att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd eller om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du anser att behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.

Rätt att invända
Om du anser att vi inte har tätt att behandla dina personuppgifter, eller om du vill att ett automatiskt beslut ska omprövas har du rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till uppgiftsportabilitet
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på tillstånd eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan datacontroller.

Rätt att klaga
Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Dataombudsmannen. Mer information om Dataombudsmannen och dess förfaranden för klagomål finns här: www.tietosuoja.fi/sv

Återtagande av tillstånd
Med tanke på att vissa behandlingsaktiviteter ska ske baserat på tillstånd har du dock rätt att ta tillbaka det och vi kommer därefter att upphöra med behandlingsaktiviteterna på denna juridiska grund.

Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om dina begäranden.

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du vill framställa ett klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vår dataskyddsansvariga så utreder vi dina bekymmer.

Dataskyddsansvarig: tietosuoja@intrum.com

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du gärna kontakta oss genom vår dataskyddsansvariga.