Ersättning

Rörliga ersättningar, löne och ersättningsfilosofi, kort-och långfristig rörlig lön samt riktlinjer för individuellt aktieägande.

Löne- och ersättningsfilosofi

Intrum är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda målsättningar i en krävande omgivning. Löne- och ersättningsfilosofin syftar till att säkerställa att våra anställda belönas för värdefulla insatser som driver bolagets resultat. Vi strävar också efter att kunna rekrytera, utveckla och behålla högpresterande anställda i en konkurrensutsatt internationell miljö. Samtidigt försöker vi säkerställa att våra anställda erbjuds en marknadsmässig lön.

Ersättningsnivåerna ska reflektera arbetsinnehållet, ansvar och prestation, och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område. För att säkerställa att rätt beteenden uppmuntras, och att arbetet fokuseras på rätt områden, behöver ersättningsnivåerna relateras till mål som är nära kopplade till koncernens affärsstrategi och dess kärnvärden.

Den totala ersättningen baseras på tre huvuddelar: fast lön, incitamentsprogram samt pensionsförmåner. Till detta kan komma andra förmåner, t.ex. bilförmån.

Den fasta lönen sätts utifrån tre perspektiv: Befattningens komplexitet & ansvar, individens prestation samt de lokala marknadsförhållandena.

Rörlig lönedel

Intrums rörlig lönedel belönar primärt finansiella affärsmål och syftar till att driva kortsiktiga prestationer. Den fastställs för ett år i taget. Mätetalen fastställs individuellt för varje medlem av koncernledningen så att koncernens affärsstrategi och prioriteringar avspeglas. Mätetalen avspeglar affärsmål eller annat värdeskapande för bolaget. Den kortfristiga rörliga lönen gör att bolagets kostnad varierar med koncernens finansiella utveckling och med personernas individuella prestationer.

Kortfristig rörlig lön är maximerad till 50 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och mellan 35 och 50 procent för övriga medlemmar i koncernledningen. Dock omfattas inte Chief Risk Officer av någon rörlig lönedel.

Långsiktiga incitament

Genom det långsiktiga incitamentsprogrammet likställs koncernledningens långsiktiga intressen och perspektiv med aktieägarnas, och samtidigt förstärks engagemanget för bolaget. Det uppmuntrar till långsiktigt värdeskapande över en treårsperiod, och gör att koncernledningen får dela bolagets ekonomiska framgångar. Tillväxten i Intrum resultat per aktie används generellt som mätetal eftersom detta bedöms vara en god indikator på koncernens långsiktiga framgång. Liksom för den rörliga lönedelen, är en effekt av programmets utformning att kostnaden varierar med koncernens finansiella utveckling.

Långsiktiga incitament föreslås erbjudas i form av aktier eller aktierelaterade instrument. Maximal initial tilldelning är 150 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören, Chief Financial Officer och Chief Investment Officer samt mellan 35 och 50 procent för övriga medlemmar i koncernledningen. Utfall från långsiktiga incitament är inte pensionsgrundande.

Kostnader

Kostnaderna för incitamentsprogram till den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen för 2018 beräknas komma att uppgå till högst 18 miljoner kronor för den rörliga lönedelen och högst 33 miljoner kronor för det långsiktiga incitamentsprogrammet, exklusive sociala avgifter. Uppskattningen tar inte hänsyn till eventuella förändringar i sammansättningen av koncernledningen under året.

Riktlinjer för individuellt aktieägande

För att ytterligare sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas ställs förväntningar på individuellt aktieägande motsvarande en viss andel av sin fasta årslön före skatt – 100 procent för den verkställande direktören och 50 procent för övriga medlemmar av koncernledningen. Varje medlem av koncernledningen har givits en tidsperiod (individuellt) för att ackumulera aktier om detta mål ännu inte är uppfyllt. Aktieägandet bör bestå så länge personerna förblir anställda och ingår i koncernledningen.

Övrigt

Vid uppsägning från Intrums sida ska avgångsvederlaget (om något) inte överstiga tolv månaders lön. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa ersättningsriktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.