Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

Vid Intrum AB:s årsstämma den 27 april 2018 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl
  • Patrick Lapveteläinen, utsedd av Sampo plc
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder

De frågor som ska behandlas av valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 9 november 2018 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets webbplats.