Ga naar hoofdinhoud

Privacy statement

Indien u persoonsgegevens via deze website (hierna ‘de site’) aan Intrum overmaakt, verklaart u zich akkoord met deze Privacy Statement, en dus ook met de verwerking van uw persoonsgegevens door Intrum conform de geldende regels inzake de bescherming van de privacy, en meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen aan deze Privacy Statement worden op het moment van toegang op de site gepubliceerd op deze pagina.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:
Intrum nv
Ter attentie van de Compliance Officer
Martelaarslaan 53
9000 Gent
Fax: 09/218 90 60
E-mail: privacy@be.intrum.com

Intrum nv (hierna ‘Intrum’) maakt deel uit van de Intrum groep. De Intrum groep heeft tot voornaamste doel oplossingen aan te bieden voor de financiële supply chain met een volledig pakket aan Credit Management Services, van accepteren tot en met invorderen.

NALEVING VAN DE GELDENDE REGELS INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY:
Wij eerbiedigen uw privacy. Wij kunnen echter onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt verricht op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. 

Hierbij leven wij de geldende regels inzake de bescherming van uw privacy na, en meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement informeert Intrum u over de wijze waarop Intrum met uw persoonsgegevens omgaat.

GEGEVENS IN HET ALGEMEEN:
Intrum maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet kunnen leiden tot het achterhalen van uw identiteit.

Intrum kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens: enerzijds kan u de persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via de site of op enige andere wijze, anderzijds kan Intrum uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT INTRUM TOT WELKE DOELEN EN VOOR HOELANG ?
Intrum verwerkt uw persoonsgegevens, dit zijn identificatie- en financiële gegevens, in het kader van volgende doelstellingen:

  1. het beheer van invordering van schuldvorderingen, en dit tot zolang dit noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst terzake met de cliënt van Intrum, van wie zij de opdracht heeft gekregen om bepaalde invorderingen te doen ten aanzien van u.
  2. om communicatie (ondermeer via de on-line invulformulieren) vlot te laten verlopen alsook de opvolging hiervan, en dit tot zolang dit noodzakelijk is voor een correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst terzake met de cliënt van Intrum van wie zij de opdracht heeft gekregen om bepaalde invorderingen te doen ten aanzien van u.

HOE VERWERKT INTRUM UW PERSOONSGEGEVENS ?
Intrum slaat uw persoonsgegevens op in een centrale databank en verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doelstellingen en conform de geldende regels inzake de bescherming van de privacy.

Intrum draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij al het mogelijke in het werk, rekening houdend met de voorhanden zijnde moderne technische middelen, opdat deze gegevens alleen toegankelijk zouden zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Intrum kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of misbruik van uw persoonsgegevens door derden die zich illegaal toegang hebben verschaft tot onze IT systemen aangezien de bestaande technische middelen en beveiligingstechnieken geen 100% garantie kunnen bieden tegen inbreuken door derden (onder andere door ‘hacking’).

Omwille van o.a. technische en operationele redenen kan het eveneens nodig zijn om uw persoonsgegevens over te brengen naar servers van aan Intrum gerelateerde ondernemingen. Voor een correcte en volledige uitvoering van haar opdracht haar toevertrouwd door haar klant, kan Intrum uw gegevens meedelen aan de met Intrum verbonden ondernemingen, aan onderaannemers binnen de Europese Economische Ruimte en daarbuiten, aan administratiefrechtelijke diensten en gerechtsdienaren (waaronder gerechtsdeurwaarders en advocaten) alsook aan onze klant aan wie u bedragen verschuldigd blijft.

PERSOONSGEGEVENS VIA DE SITE:
Op diverse pagina's op deze site kan Intrum u vragen om persoonsgegevens, zoals bvb. uw naam, adres en e-mailadres, voor een specifiek doel mee te delen teneinde informatie, zoals een nieuwsbrief, per post of per e-mail te kunnen ontvangen of om uw reactie te verwerken of om uw vraag te beantwoorden die u heeft gesteld via één van de on-line invulformulieren op de site.

Wanneer u een vraag of reactie wenst mee te delen of informatie van Intrum wenst te ontvangen, zullen de nodige persoonsgegevens gevraagd worden teneinde in de mogelijkheid te zijn aan uw verzoek te voldoen.

Sommige van de gevraagde gegevens zullen aangeduid worden als zijnde “facultatief”, andere als “verplicht”. Het niet invullen van de als “verplicht” aangeduide gegevens zal voor gevolg hebben dat Intrum niet aan uw verzoek kan voldoen.

Er wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken tot bescherming van de door u meegedeelde persoonsgegevens: de Secure Socket Layer.

COOKIES:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Intrum gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt of u kan de cookies verwijderen via uw browser. Indien u cookies weigert of verwijdert is het mogelijk dat bepaalde functies van onze site niet meer bruikbaar zijn of de werking van bepaalde functies wordt verstoord of vertraagd

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN:
Intrum hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Intrum met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u met ons contact opnemen schriftelijk op het adres bovenaan deze Privacy Statement, per fax op het nummer 09/218.90.60 of per e-mail op privacy@be.intrum.com. Onder de voorwaarden zoals bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het kosteloze recht tot inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiertoe richt u een gedagtekende en ondertekende brief met identiteitsbewijs aan Intrum. Wij garanderen u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten zullen omgaan.


Laatste update: 25 augustus 2016