Váš veriteľ môže riešiť dlh súdnym alebo exekučným konaním, v prípade ktorého budete povinný zaplatiť aj trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia a trovy exekúcie, čím sa Váš dlh podstatne navýši.