Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets namn: Faktura- och reskontratjänst

Registeransvarig:

Intrum Justitia Oy
FO-nummer: 1470246-8 Hemort: Helsingfors
Adress: Svetsaregatan 20, 00810 Helsingfors
Telefon: 09 2291 1660
Fax: 09 2291 1715
E-post: asiakaspalvelu@intrum.com

Registrets användningsändamål

De personuppgifter som ingår i registret behandlas i anslutning till betalningsbevakningen. Betalningsbevakningen omfattar uppföljning och upprätthållande av kundreskontra. För att personuppgifterna ska få behandlas krävs fullmakt av uppdragsgivaren.

Registrets innehåll

I systemet registreras uppdragsgivarens namn, FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktuppgifter till banken samt övriga uppgifter som behövs för att sköta uppdraget. Systemet innehåller uppgifter som meddelats av uppdragsgivaren och som behövs för faktureringen, såsom den registrerades namn och adress, personbeteckning, grunden för skulden, belopps- och datumuppgifter för skulden samt eventuella avtalsuppgifter. Dessutom innehåller registret uppgifter som den registrerade själv har meddelat.

I registret sparas även telefonsamtal som förs med kundtjänsten. Inspelningarna används för att utveckla kundtjänsten och säkerställa uppgifter om kundhändelserna.

Regelmässiga uppgiftskällor

  • Uppgifter som uppdragsgivaren meddelar och som gäller uppdragsgivaren själv, den registrerade och skulden. 
  • Uppgifter som den registrerade själv har meddelat.
  • Uppgifter som fås ur offentliga register.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter får översändas till koncernens övriga bolag inom Europeiska unionen. Personuppgifter får inte översändas eller utlämnas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

De uppgifter som införts i registret är konfidentiella och får behandlas endast av de personer till vilkas arbetsuppgifter det uttryckligen hör att behandla uppgifterna. De anställda har förbundit sig att hemlighålla uppgifter som de får tillgång till och behandlar i anslutning till sina arbetsuppgifter. I företagets lokaler finns ett övervaknings- och larmsystem.   

För att använda registret krävs användarnamn och lösenord. Det tas regelbundet säkerhetskopior av registret, som med hjälp av olika tekniska skyddsmekanismer är skyddat från utomstående och obehörig hantering.

Rätt till insyn och begäran om rättelse av uppgift

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister.

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i ett personregister korrigeras.

En kontroll- eller rättelsebegäran som innehåller den registrerades personbeteckning ska egenhändigt undertecknad skickas till följande adress:

Intrum Justitia Oy
FO-nummer: 1470246-8
Adress: Svetsaregatan 20, 00810 Helsingfors
Telefon: 09 2291 1888
Fax: 09 2291 1715
E-post: asiakaspalvelu@intrum.com

Till begäran ska bifogas en kopia av en identitetshandling som innehåller en underskrift. 

Du kan kontakta den registeransvarige i alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter på ovannämnda postadress eller e-postadress.