Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets namn: Indrivningsregister

Registeransvarig: Intrum Justitia Oy
FO-nummer: 1470246-8
Adress: Svetsaregatan 20, 00810 Helsingfors
Telefon: 09 2291 1888
Fax: 09 2291 1715
E-post: asiakaspalvelu@intrum.com

Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som ingår i registret behandlas i anslutning till uppdrag som gäller indrivning av fordringar. För att personuppgifterna ska få behandlas krävs fullmakt av uppdragsgivaren, och uppgifterna används vid frivillig och rättslig indrivning.

Registrets innehåll

I registret införs följande uppgifter: uppdragsgivarens och den registrerades namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer och e-postadress, kontaktuppgifter till uppdragsgivarens bank samt övriga uppgifter som behövs för att sköta uppdraget, såsom tidigare åtgärder för att driva in fordran och eventuella säkerheter.

Registret innehåller uppgifter om beloppet på och grunden för den skuld som ska drivas in, uppdragets behandlingsskede och de indrivningsåtgärder som vidtagits. Dessutom innehåller registret uppgifter som den registrerade själv har meddelat. Uppgifter fås även av myndigheter och ur offentliga register. Sådana uppgifter är till exempel offentliga kreditupplysningar och adressuppgifter från Befolkningsregistercentralen.

I registret sparas även telefonsamtal som förs med kundtjänsten. Inspelningarna används för att utveckla kundtjänsten och säkerställa uppgifter om kundhändelserna.

Regelmässiga uppgiftskällor

I indrivningsregistret införs regelbundet uppgifter som fås från olika källor.

  • Uppgifter som uppdragsgivaren meddelar och som gäller uppdragsgivaren själv, den registrerade och skulden. 
  • Uppgifter som den registrerade själv meddelar. 
  • Offentliga uppgifter om betalningsstörningar som gäller den registrerade och som fås ur kreditupplysningsbolagens register. 
  • Adressuppgifter som gäller den registrerade och som fås från postens adresstjänst. 
  • Hemorts- och adressuppgifter som gäller den registrerade och som fås från befolkningsdatasystemet (Befolkningsregistercentralen). 
  • Uppgifter om telefonnummer som fås från nummerupplysningar.
  • Intressebevakningsuppgifter som gäller den registrerade och som fås från magistraten. 
  • Konkurs-, företagssanerings- och skuldsaneringsuppgifter som gäller den registrerade och som fås från Rättsregistercentralen. 
  • Individualiseringsuppgifter som gäller den registrerade och som fås ur Patent- och registerstyrelsens register.

Förutom från de ställen som anges ovan fås uppgifter även från tingsrätterna, förundersökningsmyndigheter, utsökningsmyndigheter samt skatte- och arbetskraftsmyndigheter.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter i registret utlämnas till uppdragsgivaren och den registrerade samt i samband med utförandet av uppdraget till domstolar, förundersökningsmyndigheten och utsökningsmyndigheten. Dessutom får uppgifterna utlämnas till exempelvis kreditupplysningsbolag, om utlämningen av uppgifterna är tillåten med stöd av personuppgiftslagen eller kreditupplysningslagen eller om den registrerade själv har gett sin tillåtelse till det.

Personuppgifter får översändas till koncernens övriga bolag inom Europeiska unionen. Personuppgifter får översändas eller utlämnas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel till tjänsteleverantörer som är placerade utanför EU eller EES och som handlägger personuppgifter baserad på uppdraget för Intrum Justitia. I sådana situationer säkerställer registerförare att tillfredsställande nivå i datasekretess bevaras enligt de krav som baserar sig på lämplig lagstiftning angående datasekretess.

Principer för skydd av registret

De uppgifter som införts i registret är konfidentiella och får behandlas endast av de personer till vilkas arbetsuppgifter det uttryckligen hör att behandla uppgifterna. De anställda har förbundit sig att hemlighålla uppgifter som de får tillgång till och behandlar i anslutning till sina arbetsuppgifter. I företagets lokaler finns ett övervaknings- och larmsystem.

För att använda registret krävs användarnamn och lösenord. Det tas regelbundet säkerhetskopior av registret, som med hjälp av olika tekniska skyddsmekanismer är skyddat från utomstående och obehörig hantering.

Rätt till insyn och begäran om rättelse av uppgift

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister.

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i ett personregister korrigeras.

En kontroll- eller rättelsebegäran som innehåller den registrerades personbeteckning ska egenhändigt undertecknad skickas till följande adress:

Intrum Justitia Oy
PB 47
00811 Helsingfors

E-post: asiakaspalvelu@intrum.com

Till begäran ska bifogas en kopia av en identitetshandling som innehåller en underskrift.

Du kan kontakta den registeransvarige i alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter på ovannämnda postadress eller e-postadress.