Gå till huvudinnehåll

På denna webbplats används cookies. Läs mer.

Historik

Enligt en ansökan som sändes till Kejserliga senaten för Finland 1910 var bolagets syfte att verka som organisatör och justerare för landets kreditärenden genom att bedriva kredit-, underrättelse- och inkassoverksamhet samt sköta juridiska frågor inom affärslivet.

Kredithantering i mer än 100 år  

Intrum Justitias företrädare Oy Credit Ab etablerades för att samarbeta med Finlands Kreditgivarförening. Enligt en ansökan som sändes till Kejserliga senaten för Finland 1910 var bolagets syfte att verka som organisatör och justerare för landets kreditärenden genom att bedriva kredit-, underrättelse- och inkassoverksamhet samt sköta juridiska frågor inom affärslivet. Dessa faktorer utgör fortfarande grundstenar för Intrum Justitias verksamhet idag.  

Företaget utvecklades i linje med det finska samhällets utveckling. Krigsåren och kristiden påverkade också Credits verksamhet. Under ransoneringstiden då endast en begränsad mängd nyttigheter stod till buds fanns det inte heller ett lika stort behov för kreditverksamhet som under normala förhållanden.  

Efter krigen löstes ransoneringen upp och ekonomin utvecklades, vilket också ledde till en uppgång inom kreditupplysningsbranschen. I synnerhet på 1950-talet skedde ett kraftigt uppsving i kredithandeln.  

Utvecklingsarbetet tog fart i slutet av 70-talet

Kreditgivarföreningen ansåg det vara bäst att lösgöra sig från Credit. År 1978 fördes verksamheten över till Jönköpiska Juridiska Byrå vars välutvecklade adb-program var orsaken till att branschledande koncernen ABAK Justitia ett par år senare köpte hela bolaget. Den svenska inkassokulturen var redan på den tiden långt utvecklad, och ägarbytet innebar en strålande framtid för företaget.

Den nya ägaren hade ursprungligen för avsikt att trygga hanteringen av de svenska kundernas inkasso i Finland, men också bland företagen i Finland verkade det finnas en stor efterfrågan på inkasso. Den dåvarande verkställande direktören Liisa Kangas skrev 1980 i tidningen Uudistuva Konttori att branschen steg för steg blev av med sin ”diffusa” och ”dammiga” image och att företagen i snabb takt sökte alternativ till det förfarande med trattor som bankerna erbjöd. ABAK Justitia fokuserade på inkasso av affärsfordringar i Finland, Sverige, Norge, Tyskland och Schweiz.  

Nya produkter i Finland  

Från Sverige ställdes 1981 ett modernt inkassosystem till Credits förfogande. Under de två första verksamhetsåren tredubblades omsättningen till närmare 1,5 miljoner mark. Åren 1983–86 publicerade Credit tidningen Luottotutka som var en helt ny typ av produkt inom branschen. Publikationen innehöll en för sin tid mycket framstegsvänlig förteckning över betalningsanmärkningar. Uppgifterna till denna samlades in i rådstuvurätterna. År 1982 blev Credit ett av koncernens dotterbolag, Credit-Justitia. Referenslistan stoltserade med ett flertal kända storföretagsnamn; det fanns cirka 400 kunder.  

Hänsyn till de finska förhållandena i servicen

Fram till 1985 utvecklade Credit sitt arbetssätt enligt den svenska modellen varefter det skedde en förändring. Vi började verka effektivare enligt de finska kundernas utgångspunkter: vi erbjöd trattaservice och sänktre de kostnader som skulle debiteras av gäldenärskunderna. Insikten om de finska förhållandena ledde till en snabb och klar tillväxt för oss. En annan kungstanke var att redan i början av 80-talet börja driva in små konsumtionsfordringar som genom massinkassots informationsteknik bereddes allt bättre möjligheter. I början av 1990-talet utvecklades kundorienteringen vidare: Finlands Intrum Justitia är den första inkassobyrån i världen vars verksamhet har certifierats enligt ISO-kvalitetssystemet. Intrum Justitias slogan Fair pay, please definierar principen om rättvis verksamhet och jämlikhet.

Internationaliseringen intensifieras

Genom moderbolaget blev Justitia i slutet av 1980-talet ett börsbolag. Först noterades aktien i Luxemburg och senare på Londonbörsen. Idag är Intrum Justitia-koncernens aktie noterad på Stockholmsbörsen. I slutet av decenniet inledde Intrum Justitia också inkasso av fordringar som bokförts som kreditförluster, dvs. Inkassobevakning. På den tiden var det en unik serviceform i Finland. Under recessionen i början av 1990-talet blev det stillestånd inom inkassobranschen. Antalet inkassouppdrag ökade betydligt, men på grund av företagens och konsumenternas försvagade betalningsförmåga blev det svårare att driva igenom inkasso.

År 1996 etablerade Intrum Justitia Ab sin ställning genom att köpa marknadsledaren Tietoperintä och bli landets största inkassobyrå som också omfattade en juridisk enhet (idag Juridiska ärenden, på den tiden Juridisk byrå Lainvoima) och en enhet som hade specialiserat sig på ansökan om momsåterbäring från utlandet (idag Momsservice, på den tiden Tax Return). I slutet av decenniet ökade också antalet inkassouppdrag, och Intrum Justitias uppdragsgivare inom den offentliga sektorn ökade i antal till närmare 200.  

Övergripande kredithantering

På 1990-talet började fokus i verksamheten övergå från inkassoorienterat tänkande till förutseende kredithantering. Genom Betalningsbevakningstjänsten som inleddes 1995 kunde ett företag lägga ut hela sin betalningsbevakning, dvs. allt från fakturering och hantering av försäljningsreskontra till behandling av förfallna fordringar, till Intrum Justitia.

År 2000 utvidgades Intrum Justitias serviceutbud med Kreditbeslutstjänsten. Denna tjänst som är avsedd för kontroll av kundernas kreditvärdighet var en naturlig utvecklingsriktning, eftersom det i inkassodatabasen redan fanns en enorm mängd information om betalningsbeteende som är värdefull för företagen – redan vid denna tidpunkt hanterades vartannat inkassouppdrag i Finland av Intrum Justitia.

Den ledande experten inom kundhanteringstjänster i Europa

På 2000-talet profilerade sig Intrum Justitia som en kundhanteringsexpert som tillhandahåller övergripande service. Serviceutbudet har kompletterats med tjänster som lämpar sig för försäljningsstyrning, och Intrum Justitias roll som konsult har blivit ännu starkare.