Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Ersättning

Rörliga ersättningar, löne och ersättningsfilosofi, kort-och långfristig rörlig lön samt riktlinjer för individuellt aktieägande.

Rörliga ersättningar och incitamentsprogram

Redogörelse för Intrum Justitia AB's  (publ) rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i enlighet med 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning. 

Löne- och ersättningsfilosofi

Intrum Justitia AB (publ) är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda målsättningar i en krävande omgivning. Löne- och ersättningsfilosofin syftar till att säkerställa att våra anställda belönas för värdefulla insatser för bolaget. Vidare uppmuntras och främjas beteenden och prestationer som på bästa sätt stödjer koncernens affärsstrategier och säkerställer att koncernen kan attrahera de kompetenser som behövs för att vara framgångsrik.

Ersättningsnivåerna ska reflektera individernas kompetens, ansvar och prestation, och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område. För att säkerställa att rätt beteenden uppmuntras, och att arbetet fokuseras på rätt områden, behöver ersättningsnivåerna relateras till mål som är nära kopplade till koncernens affärsstrategi och dess kärnvärden.

Den totala ersättningen baseras på fyra huvuddelar: fast lön, kort- och långfristiga rörliga löneprogram samt pensionsförmåner. Till detta kan komma andra förmåner, t.ex. bilförmån. Den fasta lönen beror på tjänstens komplexitet samt individens prestationer och kompetens.

Kortfristig rörlig lön

Kortfristig rörlig lön är kopplad till i huvudsak finansiella mål och belönar kortsiktiga prestationer genom att fastställas för ett år i taget. Mätetalen fastställs individuellt för varje medlem av koncernledningen så att koncernens affärsstrategi och prioriteringar avspeglas. Mätetalen avspeglar affärsmål eller annat värdeskapande för bolaget. Den kortfristiga rörliga lönen gör att bolagets kostnad varierar med koncernens finansiella utveckling och med personernas individuella prestationer.

Kortfristig rörlig lön är maximerad till 50 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och mellan 20 och 50 procent för övriga medlemmar i koncernledningen.

Långfristig rörlig lön

Genom det långfristiga rörliga löneprogrammet likställs koncernledningens långsiktiga intressen och perspektiv med aktieägarnas, och samtidigt förstärks engagemanget för bolaget. Det uppmuntrar till långsiktigt värdeskapande över en treårsperiod, och gör att koncernledningen får delta ekonomiskt i bolagets framgångar. Tillväxten i Intrum Justitias resultat per aktie används generellt som mätetal eftersom detta bedöms vara en god indikator på koncernens långsiktiga framgång. Liksom för den kortfristiga lönen är en effekt av programmets utformning att kostnaden varierar med koncernens finansiella utveckling.

Långfristig rörlig lön är maximerad till 50 procent av den fasta årslönen för den verkställande direktören och mellan 20 och 50 procent för övriga medlemmar i koncernledningen.

Kostnader

Kostnaderna för rörliga löneprogram till den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen för 2017 beräknas komma att uppgå till högst 11 miljoner kronor för det kortfristiga programmet och högst 10,2 miljoner kronor för det långfristiga programmet, exklusive sociala avgifter. Uppskattningen tar inte hänsyn till eventuella förändringar till följd av samgåendet med Lindorff som kan påverka till exempel sammansättningen av koncernledningen samt dess fasta och rörliga löner.

Riktlinjer för individuellt aktieägande

För att ytterligare uppmuntra ett ägarbeteende och engagemang hos koncernledningen ställs förväntningar på individuellt aktieägande som direkt kopplar den individuella ersättningen för koncernledningens medlemmar till företagets utveckling. Det innebär att varje medlem av koncernledningen förväntas äga aktier i Intrum Justitia motsvarande en viss andel av sin fasta årslön före skatt – 100 procent för den verkställande direktören och 50 procent för övriga medlemmar av koncernledningen. Aktieägandet bör bestå så länge personerna kvarstår som anställda och ingår i koncernledningen.

Riktlinjer för aktieägande infördes under 2015, och varje person har fått en viss tid på sig (enligt individuella överenskommelser) att förvärva aktier.

Övrigt

Vid uppsägning från Intrum Justitias sida ska avgångsvederlaget (om något) inte överstiga tolv månaders lön. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa principer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Utvärdering av rörliga ersättningar m.m. 2016 

Ersättningsutskottet har under 2016 utvärderat anställningsvillkoren för medlemmarna i Intrum Justitias koncernledning. Här återfinns den kompletta utvärderingen: Utvärdering av rörlig ersättning.pdf