Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Revisorer

Vid årsstämman 2017 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i Intrum Justitia AB (publ).

Revisionsbolaget valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2018. Ernst & Young AB har innehaft uppdraget som revisor i Intrum Justitia Ab (publ) sedan årsstämman 2012. Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor.

Revisorn är oberoende. Storleken av betalda ersättningar under de två senaste åren framgår av not 29 i årsredovisningen (se nedan). Revisorn är skyldigt att som revisorer i Intrum Justitia Ab (publ) pröva sitt oberoende inför varje beslut att vid sidan av sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning till Intrum Justitia AB (publ).

MSEK   Koncernen     Moderbolaget
  2016 2015   2016 2015
Uppdrag avseende extern revision          
Ernst & Young 10 8   2 1
Övriga Uppdrag          
Ernst & Young revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 1 2   0 0
Total 11 10   2 1

Med uppdrag avseende extern revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.