Gå till huvudsidan

Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performance. To learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy.

Om Styrelsen

Styrelsens arbetsordning, sammanträden, utvärdering, Revisions- och Ersättningsutskott.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen omprövar och fastställer varje år en arbetsordning, instruktioner till utskotten samt en instruktion till den verkställande direktören. Den sistnämnda innehåller även en instruktion för den finansiella rapporteringen. Dessa styrdokument innehåller instruktioner dels för ansvars- och arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören respektive styrelseutskotten, dels avseende formerna för bolagets löpande finansiella rapportering.

Styrelsens arbetsordning bygger på aktiebolagslagens övergripande regler för ansvarsfördelning mellan styrelse respektive verkställande direktör och i övrigt på av styrelsen godkänd beslutsordning. Arbetsordningen reglerar även andra frågor, t.ex.

  • antal styrelsemöten och vilka frågor som skall avhandlas på dessa,
  • ordförandens, utskottens och den verkställande direktörens uppgifter och vilka beslutsbefogenheter de har samt en tydlig reglering av vilka frågor som kräver styrelsebeslut,
  • utvärdering av styrelsen och styrelsens arbete samt utvärdering av den verkställande direktören, samt
  • formerna för styrelsens möten och protokoll.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder regelbundet efter det i arbetsordningen fastställda programmet. Varje styrelsemöte följer en i förväg upprättad dagordning. Dagordningen samt underlag för varje informations- eller beslutspunkt distribueras i god tid före varje sammanträde till samtliga styrelseledamöter. Besluten i styrelsen fattas efter en öppen diskussion som leds av ordföranden.

Utvärdering

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete i syfte att belysa fågor kring bland annat kompetenssammansättning, styrelsens fokusområden, styrelsematerial och mötesklimat samt att identifiera förbättringsförslag. Ordföranden redovisar resultatet av utvärderingen för både valberedningen och för hela styrelsen.

Styrelsen utvärderar fortlöpande den verkställande direktören och avhandlar frågan på minst ett styrelsemöte varje år i dennes utevaro.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består från årsstämman 2017 av Ragnhild Wiborg (ordförande), Hans Larsson och Synnöve Trygg.

Revisionsutskottet har en beredande roll och redovisar sitt arbete till styrelsen. I revisionsutskottets uppgifter ingår bl.a. att övervaka bolagets finansiella rapportering och att övervaka effektiviteten i bolagets internkontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Utskottet skall även hålla sig informerat om revisionen, granska revisorns opartiskhet och självständighet samt biträda valberedningen i samband med revisorsval.

Utskottet har fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster än revisionen som bolaget får upphandla från revisorn.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består sedan årsstämman 2017 av Per E. Larsson (ordförande) och Fredrik Trägårdh.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland annat att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, att följa upp och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen samt att följa och utvärdera generella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom koncernen.

Utskottet bistår vidare styrelsen med att utforma det förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen presenterar för årsstämman samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer.

Separations- och integrationsutskott

Styrelsen har 2017 inrättat ett separations- och integrationsutskott för att bereda styrelsen arbete med att integrera Intrum Justitia och Lindorff och bereda den separation och försäljning av enheter i Norden som ska genomföras i enlighet med de åtaganden som har gjorts till EU-kommissionen.

Separations- och integrationsutskottet består av Hans Larsson (ordförande), Andreas Näsvik och Magnus Yngen.