Hoppa till innehållet

På denna webbplats används cookies. Läs mer här

Juridiska tjänster

Vi agerar juridiskt ombud i förhandlingar med slutkunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar, även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.

Tvistiga fordringar

Vi har en separat avdelning med ett femtontal jurister, som dagligen processar och fastställer tvistiga fordringar. Var och en av dem är specialiserade på bransch och målet är att hitta den affärsmässigt bästa lösningen. Ibland kan det vara att nå en uppgörelse i godo för en fortsatt bra relation mellan dig och din kund, men det kan också innebära att driva en tvist genom samtliga rättsinstanser för att tillvarata din rätt och få betalt för fordran.

Kontakt: 08-616 77 43 eller mejla till forsaljning@se.intrum.com

Våra jurister

  • En modern, kostnadseffektiv och kvalitativ tvistelösning
  • Agerar som ditt juridiska ombud
  • Bistår med konkreta åtgärder i pågående tvister men kan också förhindra att tvister uppstår genom att se över ditt företags avtalsvillkor och kreditrutiner.

Tvistelösning

Intrum agerar juridiskt ombud i förhandlingar med slutkunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar. Intrum agerar även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.

Rådgivning – utredning om ställföreträdaransvar

Intrum Justitia utreder på uppdrag av kunden om styrelseledamöter i ett aktiebolag som försatts i konkurs kan göras personligt betalningsansvariga för kundens fordran mot aktiebolaget. Intrum Justitia åtar sig att tillhandahålla tjänsten till fast pris eller inom angivet prisintervall i följande omfattning:

Utredning av ställföreträdares betalningsförmåga
Intrum Justitia utreder nuvarande och tidigare styrelseledamöters betalningsförmåga. Resultatet av utredningen av bedömd betalningsförmåga redovisas skriftligen till kunden.

Utredning av ställföreträdaransvar och rekommendation
Intrum Justitia utreder på kundens begäran huruvida någon eller några ställföreträdare för slutkunden kan anses ha ett personligt betalningsansvar för den aktuella fordran. (Denna utredning kan på kundens begäran utföras utan föregående utredning av betalningsförmåga). Om sådant ansvar bedöms kunna föreligga kontrolleras företrädarnas betalningsförmåga. Resultatet av utredningen av ställföreträdaransvar jämte rekommendation till hur kunden bör gå vidare med kravet redovisas skriftligen till kunden.

Fortsatt hantering av ställföreträdaransvar
Vid fortsatt hantering efter lämnad rekommendation i enlighet med ovan debiteras kunden på löpande räkning till specialistarvode.

Allmän rådgivning i kredithanteringsfrågor och förhandlingsstöd

Intrum Justitia tillhandahåller allmän rådgivning i kredithanteringsfrågor efter särskild överenskommelse med kunden. Intrum Justitia agerar som stöd vid affärsförhandlingar efter särskilt överenskommet och accepterat uppdrag. Arbetets omfattning framgår slutligt av Intrum Justitia lämnad uppdragsbekräftelse.