Intrum presenterar strategi, finansiella mål och en uppdatering kring den fortsatt starka utvecklingen på affärssidan

På kapitalmarknadsdagen, som hålls i Stockholm idag, presenterar Intrum sin strategi "Intrum 2020", som innehåller bolagets strategiska prioriteringar för de kommande åren. Vissa områden får särskild uppmärksamhet: · Starkt affärsmomentum under fjärde kvartalet · Uppdaterade finansiella mål · Intrums positionering och strategi · Uppdatering avseende pågående integrationen av Lindorff

Mikael Ericson, VD och koncernchef, kommenterar: ”Integrationen av de två bolagen löper helt enligt plan och samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff har hittills visat sig vara mycket framgångsrikt för vår verksamhet och för våra kunder. Redan i slutet av det här året kommer vi ha nått en årstakt om mer än 190 miljoner SEK i realiserade kostnadssynergier. Efter sammanslagningen med Lindorff är Intrum närvarande på 24 marknader och har storleken, marknadspositionen och ett unikt värdeerbjudande för våra kunder för att på bästa sätt tillvarata de starka tillväxtmöjligheterna som skapas av de pågående strukturella förändringarna inom banksektorn. Vi har redan sett detta materialiseras under andra halvåret 2017 och nuvarande pipeline av investeringsmöjligheter är den största vi har sett under senare år. Vi ska leda vägen till en sund ekonomi och jag är verkligen entusiastisk över de möjligheter vi ser i marknaden och som vi idag redogör för i detalj genom uppdaterade finansiella mål och beskrivningar av våra huvudsakliga strategiska prioriteringar framöver. Intrum ska även fortsättningsvis vara den mest innovativa och lönsamma leverantören av kredithanteringstjänster och generera betydande värden för våra kunder, aktieägare och vårt samhälle.”

Intrum har sedan slutet av tredje kvartalet 2017 haft en fortsatt stark utveckling i verksamheten, inklusive följande affärer: 

  •  Ingångna avtal om förvärv av ett antal stora skuldportföljer i flera länder motsvarande en total investering på cirka 200 miljoner euro. Detta belopp inkluderar den tidigare offentliggjorda skuldportföljen från Eurobank i Grekland samt den italienska skuldportföljen som tillkännagavs den 3 december.

  •  Ytterligare avtal om förvärv av skuldportföljer med så kallade forward-flow kontrakt vilka bedöms generera portföljinvesteringar om cirka 50 miljoner euro under de kommande tre åren.

  •  Som tillkännagavs den 3 december, ingånget avtal om förvärv av det italienska kredithanteringsföretaget CAF och en stor diversifierad skuldportfölj förvaltad av CAF, för en total köpeskilling på kontant- och skuldfri basis om cirka 200 miljoner euro. Förvärvet etablerar Intrum som en av marknadsledarna på den viktiga italienska marknaden med en stark och balanserad affärsmodell.

  •  Ytterligare två förvärv av mindre men kompletterande kredithanteringsföretag i Tyskland och Italien.

Dessutom offentliggjorde Intrum, i ett pressmeddelande den 2 november 2017, att ett slutligt avtal med Lowell har ingåtts gällande avyttring av Lindorffs verksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge för cirka 700 miljoner euro.

Uppdaterade finansiella mål

På kapitalmarknadsdagen idag, den 7 december 2017, presenterar Intrum uppdaterade finansiella mål efter sammangåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff samt avyttring av viss verksamhet:

1. EPS-tillväxt om minst 75 % till 2020 från 2016
EPS (vinst per aktie) tillväxt är en central drivkraft för att skapa aktieägarvärde och är starkt korrelerad med total avkastning för aktieägarna. Intrum har som målsättning att öka vinst per aktie med minst 75 % till år 2020 jämfört med 2016 års nivå, vilket innebär en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 15 % och en EPS om cirka 35 SEK för år 2020.

2. Portfölj-ROI om minst 13 % per år
Avkastning på portföljinvesteringar (ROI) är en viktig drivkraft för vinst och Intrum har som målsättning att öka det bokförda värdet på sina portföljer avsevärt under de kommande åren och samtidigt nå en avkastning på det bokförda portföljvärdet om minst 13 % per år. Avkastningsmålet är på skuldfri basis och innebär en mycket god riskjusterad tillväxt i aktieägarvärde.

3. Nettoskuld/- Cash EBITDA-multipel på mellan 2,5 och 3,5 gånger
Att jämföra nettoskulden med ett kassaflödesmått är det mest relevanta sättet att bedöma Intrums skuldkapacitet. Måttet nettoskuld/ Cash EBITDA uppgick vid utgången av tredje kvartalet till ca 3,5x på proformabasis och justerat för likviden från de fem enheter som kommer att avyttras.

Intrum har som målsättning att bibehålla en skuldsättning om mellan 2,5-3,5x framöver, ett intervall som återspeglar Intrums starka kassaflödesgenerering, låga riskprofil från en diversifierad och balanserad affärsmodell, samt de starka framutsikterna och pipelinen inom portföljinvesteringar, BPO-kontrakt och bolagsförvärv. Nettoskuld/ Cash EBITDA kan temporärt avvika från målsättningen till följd av strategiska förvärv eller annat.

4. Utdelningspolicy att dela ut minst 50 % av nettoresultatet per år
Intrums styrelse avser att årligen att föreslå en utdelning eller motsvarande till aktieägarna som över tiden uppgår till minst hälften av årets resultat efter skatt. Beslut om utdelning kommer att ta hänsyn till uppskattningar av framtida intäktstillväxt, finansiell ställning, kapitalbehov och affärsstatus i allmänhet.

Intrums strategi för fortsatt marknadsledande och stark tillväxt

Under dagens kapitalmarknadsdag kommer Intrum att ge en överblick över sin konkurrenskraftiga position på marknaden och sina strategiska prioriteringar för att behålla marknadsledningen, ytterligare utnyttja sina konkurrensfördelar och fortsätta sin starka lönsamma tillväxt.

Konkurrenskraftig position

Intrum har en oöverträffad skala och räckvidd med närvaro på 24 marknader i Europa med en unikt balanserad och integrerad affärsmodell. Intrums storlek och kapacitet gör det möjligt för Intrum att ta sig an stora strategiska projekt som att strukturera komplexa avtal och BPO-kontrakt. Affärsmodellen kombinerar inkassoverksamhet och köp av fodringar, vilket möjliggör för att Intrum att maximera intäkter genom att erbjuda lösningar till kunder längs hela värdekedjan.

Komplementariteten mellan portföljinvesteringar och kredithantering resulterar i tydliga synergier och konkreta fördelar, bland annat flexibilitet gentemot kunder, särskild tillgång till att köpa förvaltade portföljer, operativa skalfördelar och finansiella synergier, bland annat förmågan att använda intäkter från kredithanteringen, vilka binder förhållandevis lite kapital, för portföljinvesteringar och skuldreducering. Intrum drar nytta av tydliga konkurrensfördelar för att kunna leda branschen och tillvarata de oöverträffade möjligheterna till tillväxt och expansion som skapas av de pågående strukturella förändringarna inom banksektorn.

Strategisk plan och ambitioner för 2020

Intrum har en välutvecklad strategi att vara den mest innovativa och lönsamma CMS-leverantören som balanserar möjligheterna till tillväxt på marknaden med ett starkt fokus på operativ excellens och ytterligare effektivitetsförbättringar. Idag tillkännager Intrum följande huvudsakliga strategiska prioriteringar och ambitioner för 2020:

1. Växande portföljinvesteringar
Intrum har för närvarande en närvaro på 24 marknader med ett bokfört portfölj-investeringsvärde på 19 miljarder SEK, främst inom icke säkerställda konsumentlån. Samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff stärkte en portföljinvesteringsverksamhet i världsklass, byggd på starka kundrelationer- och investeringsexpertis. Expansion till nya tillgångsklasser har gjort det möjligt för Intrum att tillämpa bästa praxis över en bredare grupp av tillgångar vilket har bidragit till att bygga upp en pipeline som är mycket stark och den största på flera år.

Intrum har byggt en stark närvaro och kapacitet inom små och medelstora företag och säkerställda tillgångsklasser, med en närvaro idag på 8 marknader och 2,5 miljarder SEK i bokfört portföljvärde vid Q3-2017. Intrum har de viktigaste framgångsfaktorerna för att utnyttja denna marknadsmöjlighet och växa dessa affärer betydligt.

2. Växande kredithantering
Intrum har som målsättning att fortsätta att leverera stark organisk tillväxt inom kredithantering genom sitt kommersiella excellensprogram Xpand, ett program som fokuserar på att driva riktad organisk tillväxt genom exempelvis en mer integrerad och försäljningsdrivet förhållningssätt, ett holistiskt kundservice-erbjudande över alla produkter, en ny gemensam försäljnings- och prestationskultur och ett nytt CRM-system. Utöver organisk tillväxt inom kredithanteringstjänster ser Intrum starka marknadsmöjligheter att öka intäkterna avsevärt genom BPO-avtal och förvärv på en fragmenterad marknad under pågående konsolidering.

3. Digitalisering och dataanalys
Digitalisering och dataanalys är de viktigaste transformatoriska katalysatorerna för att både kunna växa och samtidigt öka effektiviteten på en föränderlig marknad. Att vara den mest innovativa kredithanterings-leverantören och driva branschstandarden inom digitalisering och dataanalys har alltid varit kärnan i Intrums strategi och Intrum kommer under de närmaste åren att accelerera sina ambitioner inom detta kritiska affärsområde.

4. Operationell excellens
Intrum har en lång historia inom operationell excellens och kontinuerlig förbättring och kommer fortsätta att fokusera på att skapa värde från den stora och skalbara plattformen samt att operera mer effektivt med en lägre kostnadsbas. Intrum kommer under de närmaste åren att fokusera på strategiska operationella initiativ främst inom i) ökade volymer inom företagets Shared Service Centers, ii) IT-effektivitet iii) utnyttjning av skala inom inköp och upphandling och slutligen iv) driva bästa praxis över hela värdekedjan förkrediter och betalningar.

5. Synergier från samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff
En viktig värdeskapande strategisk prioritet för Intrum under de kommande åren kommer att vara att utvinna ekonomiska och strategiska fördelar från det nyligen genomförda sammangåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff. Betydande synergier har redan skapats och Intrum har som målsättning att säkerställa ytterligare synergieffekter genom detaljerade implementeringsplaner med tydligt ägande, ansvar och en detaljerad uppföljning för varje initiativ. Totalt förväntar sig Intrum att realiserade kostnadssynergier når en årstakt om cirka 580 miljoner SEK mot slutet av 2019.

Utöver kostnadssynergier ser Intrum en betydande potential från intäktssynergier på medellång sikt, främst genom ett större dataset och förbättrade prissättning för inkasso- och portföljinvesteringar, kompletterande produkter och tjänster samt geografisk expansion med befintliga kunder.

Uppdatering kring integrationen

Sedan sammangåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff slutfördes i juni 2017 har det kombinerade företaget sett en hög aktivitetsnivå för att implementera sammangåendet. Bolaget har meddelat ett nytt varumärke, Intrum och en ny gemensam identitet för det sammanslagna företaget. Integrationen fortskrider enligt plan i mycket god takt och kvalitet i processen, bland annat genom implementerandet av en gemensam IT-infrastruktur och en ny organisationsmodell.

Huvudfokusområden framöver för integrationen innefattar ytterligare harmonisering av IT-system, kontorslokalkonsolidering, migrerande av tjänster till det gemensamma servicecentret, upphandlingsoptimering och integration av operationscenters.

Vid utgången av 2017 kommer Intrum att ha realiserat cirka 190 miljoner SEK i årstakt för kostnadssynergier, och totalt förväntar sig Intrum kostnadssynergier på cirka 580 miljoner SEK på årsbasis inom t.ex. länder med överlappande verksamheter, koncernfunktioner och IT. De tillhörande engångskostnaderna för att realisera synergierna uppgår till cirka 725 miljoner SEK. Nedan beskrivs en uppdaterad detaljerad tidslinje för realisering av kostnadssynergier och tillhörande engångskostnader.

Årstakt, miljoner SEK FC Q4’17 FC Q4‘18 FC Q4‘19
Uppnådd årstakt för realiserade kostnadssynergier   vid slutet av året 190 440 580
Helårsestimat, miljoner SEK FC FY’17 FC FY‘18 FC FY‘19 Total
Engångskostnader för att realisera synergier 200 380 145 725


Kapitalmarknadsdag

Kapitalmarknadsdagen hålls i Stockholm på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm den 7 december 2017 mellan 10.00 och 16.30. Presentationsmaterial kommer att vara tillgängligt på www.intrum.com/cmd2017 cirka kl 10.00 den 7 december och en webbsändning av presentationerna under dagen kommer att vara tillgänglig senast måndagen den 11 december.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Ericson, VD och koncernchef,
Tel: +46 8 546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: +46 8 546 102 02

Louise Bergström, Investor Relationsdirektör
Tel: 073-158 47 88
E-post: lo.bergstrom@intrum.com