ONE Intrum – an industry-defining transformation: Kapitalmarknadsdag 2020

– As Local as needed, as Global as possible

Idag anordnar Intrum, marknadsledaren inom kredithanteringstjänster i Europa, en digital kapitalmarknadsdag där bolagsledningen kommer att introducera bolagets strategiska inriktning och uppdaterade finansiella mål för de kommande åren, samt transformationsprogrammet ONE Intrum.    

Efter sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff 2017 har Intrum fortsatt stärka sin position som marknadsledare i Europa. Med stöd av underliggande megatrender och makroekonomiska drivkrafter har Intrum framgångsrikt diversifierat sig med kompetens inom såväl kredithantering som portföljinvesteringar, vilket kompletteras av betydande skalbarhet, geografisk närvaro och produkterbjudande. Detta har bidragit till starkt momentum resultatmässigt, där bolaget visat motståndskraft under Covid-19-pandemin, samtidigt som Intrum leder vägen till en sund ekonomi.

Marknaden för kredithanteringstjänster utvecklas ständigt, och då pandemin har påskyndat digitaliseringen i samhället måste företag anpassa sina operativa modeller för att vara relevanta. För att fullt ut förverkliga Intrums skalbarhet och effektivitet har bolaget därför identifierat behov av att förändra och förenkla den operativa modellen, vilket kommer möjliggöra förstärkt konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt. Mot bakgrund av detta presenterar Intrum idag transformationsprogrammet ONE Intrum.

”Genom ONE Intrum skapar vi en ny, enkel, digital och skalbar operativ modell som möjliggör ett bättre och mer relevant erbjudande anpassat efter nuvarande och framtida behov för våra kunder, slutkunder och samhället i stort. Den skalbara operativa modellen gör att vi med ONE Intrum kan skapa tillväxtmöjligheter till låga marginalkostnader i alla affärssegment. Med den modellen på plats kommer Intrum att vara optimalt positionerat för att ta tillvara de betydande möjligheter inom både kredithantering och portföljinvesteringar som vi nu väntar oss,” säger Anders Engdahl, vd och koncernchef för Intrum.

ONE Intrum – as Local as needed, as Global as possible
Genom en omfattande översyn av affärsmodellen kommer ONE Intrum ta bolaget från multilokalt till verkligt globalt. Detta innefattar en ny operativ modell och implementering av en global och digital end-to-end-process. Genom bättre allokering av resurser under ett inkassoärendes hela livscykel kommer Intrum kunna stärka effektiviteten avsevärt samtidigt som kund- och slutkundsnöjdheten förbättras.

Som en del av ONE Intrum kommer bolagets tekniska plattform att göras om. Förändringen inkluderar att skapa ett gemensamt system som möjliggör en helt digital hantering där organisationen använder enhetliga data från standardiserade processer. Den ökade digitaliseringen kommer säkerställa att bolaget kan dra nytta av sin storlek och kompetens till fullo, exempelvis genom att förbättra möjligheterna till självbetjäning online, samtidigt som det möjliggör ett mer relevant erbjudande i linje med marknadens efterfrågan. Dessutom kommer Intrum att implementera en ny global masterdatamodell för att säkerställa ökad produktivitet. En högpresterande datahubb som bearbetar Intrums stora tillgång på data kommer att möjliggöra snabbare och djupare resultatanalyser, där bland annat maskininlärning implementeras i samtliga processer.

Genom att dra nytta av sin ledande position och ONE Intrum har bolaget som mål att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft. Den nya operativa modellen kommer att kännetecknas av ett globalt system och infrastruktur med inslag av lokal expertis, vilket gör att bolaget kan bygga på sin skalbarhet fullt ut. Samtidigt kommer effektivitetsvinsterna från ONE Intrum driva marginalförbättring och skapa en betydande hävstång när marknader återhämtar sig efter Covid-19. Detta, i kombination med den förbättrade skalbarheten, kommer att möjliggöra organisk tillväxt med fortsatt attraktiv avkastning framöver. Med anledning av detta har Intrum beslutat att uppdatera de finansiella målen.

Uppdaterade finansiella mål*  

 • Cash RoIC om minst 10 procent på medellång sikt 
  Return on Invested Capital (RoIC) är en viktig drivkraft för vinst och ett mått på verksamhetens värdeskapande. Cash RoIC kommer att förbättras över tid då de positiva effekterna av investeringar och transformationsprogrammet materialiseras och genererar återkommande fritt kassaflöde som med god marginal överträffar investeringskostnaden.
   
 • Genomsnittlig Cash EPS-tillväxt om minst 10 procent per år på medellång sikt 
  Den ökade avkastningen, investeringar i tillväxt samt skuldsättningen för verksamheten kommer att driva återkommande tillväxt av konsoliderad Cash EPS, och Intrum kommer därför ha som målsättning att växa Cash EPS med minst 10 procent årligen.
   
 • Nettoskuld-/Cash EBITDA-multipel på mellan 2,5 och 3,5 gånger vid slutet av 2022
  Att jämföra nettoskulden med ett kassaflödesmått är det mest relevanta sättet att bedöma Intrums skuldkapacitet. Förbättrad avkastning möjliggör för minskad skuldsättningsgrad innan 2022 parallellt med fortsatta, selektiva investeringar i tillväxt.
   
 • Absolut årlig ökning av utdelning i linje med återkommande utdelningsbara medel på medellång sikt
  Intrums styrelse avser att årligen föreslå en utdelning eller motsvarande till aktieägarna som innebär en absolut årlig ökning i linje med återkommande utdelningsbara medel över tid.

Finansiell påverkan: One billion for one billion
De totala utgifterna och indirekta kostnaderna för ONE Intrum väntas uppgå till cirka 1 miljard SEK, plus uppsägningskostnader (klassificerade som Jämförelsestörande poster) om cirka 0,6 miljarder SEK. Förändringsprogrammet kommer att verkställas av ett dedikerat team bestående av områdesspecifika experter samt specialiserade konsulter. Detta för att möjliggöra parallellt genomförande utan att påverka den ordinarie verksamheten.

ONE Intrum beräknas resultera i årliga nettobesparingar om 1 miljard SEK, och programmet väntas nå full effekt 2023. De årliga nettobesparingarna utgörs primärt av kostnadsreducering kopplad till de lokala verksamheterna, då verksamheten successivt kommer att övergå till gemensamma servicecenter och tidigare plattformar avvecklas.

Webcast för kapitalmarknadsdagen
Kapitalmarknadsdagen kommer att äga rum i form av en livesänd webcast idag, 18 november 2020, kl. 13.00-16.00 CET, och kan nås via nedan länk:
https://tv.streamfabriken.com/intrum-cmd-2020 

Presentationsmaterialet kommer att göras tillgängligt på www.intrum.com/cmd2020 den 18 november cirka kl. 16.00 och hela webcasten kommer att finnas tillgänglig på samma sida senare under dagen.

*För fullständiga definitioner och mått för de finansiella målen, vänligen se https://www.intrum.com/investors/financial-info/financial-targets/   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08
+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com 
ir@intrum.com 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-11-18 kl. 08.30.