EU Projects

European Social Fund Agency

Project Training of Intrum Global Business Services employees

2016 May 11th  UAB Intrum Global Business Services, together with the European Social Fund Agency, signed a contract on the project "Improvement of the skills of UAB Intrum Global Business Services" employees. The project is funded under Measure 9 of Priority 9 "Public Education and Increasing Human Resources Potential" of the European Union Funds Investment Operational Program 2014-2020. 09.4.3-ESFA-K-805 Human Resources Invest LT +. The project is funded by the European Union Social Funds.

The main goal of the project is to develop the competence of Intrum Global Business Services Ltd. (previously named as Ltd.,  employees by developing their language and other specialized professional knowledge to meet the needs of the company. The project is expected to train at least 234 professionals. Since the company is a back office of units located in several foreign countries, all employees must be fluent in the relevant foreign language. As a result, the project will provide Norwegian, Finnish, Swedish, Danish, Dutch, English and specialized training in the parent company. In-house training will also be provided: Process and Product Training, etc.

The implementation of the project will allow expanding the share of qualified, knowledgeable and skilled workers in this market. The training is planned for 48 months and 234 employees will be trained.

Project implementation period: 2016 May 11 - May 08, 2020

Total value of the project: EUR 964.596.00

For further information regarding this project, please contact Agnė Jakniūnienė, Head of Risk and Compliance Management at Intrum Global Business Services UAB, tel .: +37069554953 e-mail: agne.jakniuniene@intrum.com

 

Projektas UAB „Intrum Global Business Services“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

2016 m. gegužės 11 d. įmonė UAB „ Intrum Global Business Services“ kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto UAB „Intrum Global Business Services“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos socialinių fondų lėšos.

Pagrindinis projekto tikslas – Intrum Global Business Services (pirminis įmonės pavadinimas iki įmonių jungimosi: „Lindorff Business Services“, UAB) darbuotojų kompetencijos ugdymas tobulinant jų kalbos bei kitas specializuotas profesines žinias siekiant atitikti įmonės poreikius. Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 234 specialistus. Kadangi įmonė yra keliose užsienio šalyse veikiančių padalinių „back ofisas“, visi darbuotojai turi mokėti atitinkamą užsienio kalbą. Todėl projekto įgyvendinimo metu bus mokoma norvegų, suomių, švedų, danų, olandų, anglų kalbų ir vykstama į specializuotus mokymus motininės kompanijos padaliniuose. Taip pat bus vykdomis vidiniai mokymai: Procesų ir produkto mokymai ir kt.

Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 48 mėn. ir bus apmokyti  234 įmonės darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2016 m. gegužės  11 d. – 2020 gegužės 08 d.

Bendra projekto vertė:  964.596,00 Eur

Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į įmonės UAB „Intrum Global Business Services“ Rizikų ir atitikties valdymo vadovė Agnę Jakniūnienę, tel.: +37069554953 el.paštas: agne.jakniuniene@intrum.com