Sign up to the Lock-up Agreement 

Eligible noteholders can accede to the Lock-up Agreement by following these instructions

Bolagsordning

Bolagsordning för Intrum AB (publ).

Intrum AB
Org. nr 556607-7581
Antagen på årsstämma den 29 april 2021

§ 1

Bolagets firma är Intrum AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, hantera, administrera, finansiera och köpa kundfordringar och att utföra därmed relaterade tjänster samt att förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, inom och utom Sverige, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 300 000 kronor och högst 5 200 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 7

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter, med högst fyra (4) styrelsesuppleanter.

§ 8

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12

 1. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 2. Val av ordförande vid bolagsstämman;

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 4. Godkännande av dagordningen;

 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;

 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;

 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 15. Bolagsstämma kan även hållas i Nacka kommun.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.