Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Bolagsstyrningsrapport

Intrum's bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunder, allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, koncernledning och de olika kontrollorganen.

Intrum AB (publ) (”Intrum”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Intrums bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Svensk kod för bolagsstyrning.