Presentation of Q2 results 

Intrum announced its interim results for January-June 2020 on 23 July, 2020 at 7:00 a.m. CET. The report was presented in a audiocast with telephone conference at 9:00 a.m. CET the same day.

Read more ›

Bolagsstyrningsrapport

Intrum's bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunder, allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, koncernledning och de olika kontrollorganen.

Intrum AB (publ) (”Intrum”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Intrums bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Svensk kod för bolagsstyrning.

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006