Bolagsstyrningsrapport

Intrum's bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunder, allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, koncernledning och de olika kontrollorganen.

Intrum AB (publ) (”Intrum”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Intrums bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Svensk kod för bolagsstyrning.