Ersättning

Rörliga ersättningar, löne och ersättningsfilosofi, kort-och långfristig rörlig lön samt riktlinjer för individuellt aktieägande.

Ersättningsfilosofi

Intrum är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda målsättningar i en krävande omgivning. Löne- och ersättningsfilosofin syftar till att säkerställa att våra anställda belönas för värdefulla insatser som driver bolagets resultat. Vi strävar också efter att kunna rekrytera, utveckla och behålla högpresterande anställda i en konkurrensutsatt internationell miljö. Samtidigt försöker vi säkerställa att våra anställda erbjuds en marknadsmässig lön. Ersättningsnivåerna ska reflektera arbetsinnehållet, ansvar och prestation, och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande branscher i samma geografiska område. För att säkerställa att rätt beteenden uppmuntras, och att arbetet fokuseras på rätt områden, behöver ersättningsnivåerna relateras till mål som är nära kopplade till koncernens affärsstrategi och dess kärnvärden.

Den totala ersättningen för koncernledningen baseras på fyra huvuddelar: fast lön, rörlig lön och incitamentsprogram samt pensionsförmåner. Till detta kan komma andra förmåner, t.ex. bilförmån.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2023 godkände styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktierelaterade ersättningsprogram

Planer för aktiebaserad långsiktig rörlig ersättning läggs fram varje år för godkännande av årsstämman. Det finns för närvarande två utestående aktierelaterade ersättningsprogram, beslutade av årsstämman 2021 och 2022. Information om utestående aktierelaterade program återfinns i Not 29 i årsredovisningen.