Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Revisorer

Revisionsbolaget återvaldes för tiden intill slutet av årsstämman år 2019. Ernst & Young AB har innehaft uppdraget som revisor i Intrum AB (publ) sedan årsstämman 2012. Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor.

Revisorn är oberoende. Storleken av betalda ersättningar under de två senaste åren framgår av not 29 i årsredovisningen (se nedan). Revisorn är skyldigt att som revisorer i Intrum AB (publ) pröva sitt oberoende inför varje beslut att vid sidan av sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning till Intrum AB (publ).

 MSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
År 2018 2017 2018 2017
Uppdrag avseende extern revision
Ernst & Young 21 15 4 4
Revisionsuppdrag, andra revisorer 9 15 0 0
Övriga uppdrag
Ernst & Young revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 7 3 0 0
Totalt 37 33 4 4

Med uppdrag avseende extern revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.