Revisorer

Vid årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Intrum AB (publ).

Revisorn är vald till slutet av årsstämman 2022. Patrick Honeth är huvudansvarig revisor.

Revisorn är oberoende. Storleken av betalda ersättningar under de två senaste åren framgår av not 31 i årsredovisningen (se nedan). Revisorn är skyldigt att som revisorer i Intrum AB (publ) pröva sitt oberoende inför varje beslut att vid sidan av sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående rådgivning till Intrum AB (publ).

 

 MSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
År 2021 2020 2021 2020
Ernst & Young
Revisionsuppdrag 34 29 7 4
Revisionsnära rådgivning 3 4 1 3
Skatterådgivning 2 4 0 0
Övriga revisionsbyråer
Revisionsuppdrag 1 2 0 0
Revisionsnära rådgivning 2 0 0 0

 

Med uppdrag avseende extern revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.