Revisorer

Vid årsstämman 2024 valdes revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Intrum AB (publ). Den auktoriserade revisorn Patrick Honeth är huvudansvarig revisor.

Revisorn valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2025. Patrick Honeth är huvudansvarig revisor.

Revisorn bedöms vara oberoende. Bolaget har efter godkännande av revisionsutskottet utöver revisionsuppdraget konsulterat Deloitte AB inom skatteområdet och i redovisningsfrågor. Deloitte AB är skyldigt att som revisor i Intrum pröva sitt oberoende inför varje beslut att vid sidan av sitt revisionsuppdrag även tillhandahålla fristående rådgivning till Intrum.

 

 MSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
År 2023 2022 2023 2022
Deloitte
Revisionsuppdrag 56 46 10 11
Revisionsnära rådgivning 2 7 1 6
Skatterådgivning 2 1 0 0
Övriga tjänster 2 2 1 0
Övriga revisionsbyråer
Revisionsuppdrag 2 1 0 0
Revisionsnära rådgivning 3 2 0 0
Summa 67  59  12  17 

 

Med uppdrag avseende extern revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.