Revisorer

Vid årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i Intrum AB (publ). Den auktoriserade revisorn Patrick Honeth är huvudansvarig revisor.

Revisorn valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2023. Patrick Honeth är huvudansvarig revisor.

Revisorn bedöms vara oberoende. Bolaget har efter godkännande av revisionsutskottet utöver revisionsuppdraget konsulterat Deloitte AB inom skatteområdet och i redovisningsfrågor. Deloitte AB är skyldigt att som revisor i Intrum pröva sitt oberoende inför varje beslut att vid sidan av sitt revisionsuppdrag även tillhandahålla fristående rådgivning till Intrum.

 

 MSEK Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
År 2022 2021 2022 2021
Deloitte
Revisionsuppdrag 46 34 11 7
Revisionsnära rådgivning 7 3 6 1
Skatterådgivning 1 2 0 0
Övriga tjänster 2 0 0 0
Övriga revisionsbyråer
Revisionsuppdrag 1 1 0 0
Revisionsnära rådgivning 2 2 0 0
Summa 59 42 17 8

 

Med uppdrag avseende extern revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.